YSPS
 
 
 
PARTNERS
 
CIVIC ROUNDTABLE 2017
On 10-11 July 2017, Civic Roundtable on “Forced Migration and Asylum: Dynamics and Policy Responses in Europe and its Neighbourhood” was organised in Strasbourg, France.

The event brought together 32 young professionals working in the field of migration, from governments, public bodies, think tanks, international organisations and NGOs. Over the course of the two days, participants shared experiences and good practices, looking at national and international policy responses. Working both in plenary and in smaller working groups, the Civic Roundtable offered young leaders to study trends and challenges across the European continent and beyond, as well as to build a peer network for future exchange.
ՔԴԵԴ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
Թողարկման օրը՝ 07.06.2017թ.

Եվրոպայի խորհրդի Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցը (ՔԴԵԴ) ընդունում է հայտեր 2017-2018 ուսումնական տարվա ընթացքում կազմակերպվելիք սեմինարներին մասնակցելու համար: Կազմակերպվելու է մինչև մեկ շաբաթ տևողությամբ քաղաքագիտական տարբեր թեմաներով 3 սեմինար Հայաստանում (սեմինարները տեղի կունենան տարբեր ամիսների) և մեկ սեմինար Ստրասբուրգում (Ֆրանսիա): Յուրաքանչյուր հաջորդ սեմինարին կհրավիրվեն միայն ուսումնական գործընթացին պարտաճանաչորեն և որակով մասնակցողները: Ստրասբուրգյան սեմինարի ավարտին ՔԴԵԴ-ի շրջանավարտներին կտրվեն վկայականներ Եվրոպայի խորհրդի Գլխավոր քարտուղարի ստորագրությամբ: Ստրասբուրգյան սեմինարին կհրավիրվեն միայն արդյունավետությամբ աչքի ընկած մասնակիցները: ՔԴԵԴ-ի նպատակն է օժանդակել երիտասարդ քաղաքական գործիչների իմացությունների ընդլայնմանը և քաղաքական ժողովրդավարական մշակույթի խորացմանը: Ստրասբուրգյան սեմինարներին դասախոսություններով հանդես են գալիս պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, եվրոպական երկրների կառավարությունների ղեկավարներ և անդամներ, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրներ, եվրոպական առաջատար համալսարանների դասախոսներ և այլք: Հայաստանյան սեմինարներին հրավիրվում է հանրապետության լավագույն էքսպերտային կազմը, օտարերկրյա փորձագետներ, դեսպաններ:
“FIRST TIME VOTERS” AWARENESS RAISING PROJECT
LAUNCHING OF MOCK ELECTIONS IN HIGH SCHOOLS OF ARMENIA
On 18 November 2016 the launching of mock elections was held in Yerevan High School N198 in the framework of the “First Time Voters” awareness raising project.

Pupils and teachers of the school were welcomed by H.E. Mr. Piotr Świtalski, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Head of the Delegation of the European Union to Armenia, Mrs. Natalia Voutova, Head of the Council of Europe Office in Yerevan and Mr. Armen Zakaryan, Director of the Yerevan School of Political Studies.

Special webpage designed for the project was presented, its usage and function was explained (ftv.ysps.am).

The project is implemented in all 110 high schools of the Republic of Armenia.