YSPS
 
 
 
PARTNERS
 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԴՊՐՈՑ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
Թողարկման օրը՝ 08.02.2023թ.

Եվրոպայի խորհրդի Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցը (ՔԴԵԴ) ընդունում է հայտեր 2023 ուսումնական տարվա ընթացքում Հայաստանում կազմակերպվելիք միջոցառումներին (սեմինարներ, քննարկումներ, հանդիպումներ և այլն) մասնակցելու համար: Միջոցառումները բազմաթեմատիկ են, վերաբերելու են ամենաակտուալ խնդիրների և նպաստելու են մասնակիցների ինտելեկտուալ առաջընթացին: Եվս մեկ միջոցառում նախատեսվում է Ստրասբուրգում (Ֆրանսիա), որի մասնակիցների ընտրության պայմանների մասին կհայտարարվի լրացուցիչ:

ՔԴԵԴ-ը Քաղաքական դասընթացների դպրոցների Եվրոպական ասոցիացիայի լիիրավ անդամ է, քաղաքականապես չեզոք, չի հարում քաղաքական որևէ հոսանքի, կուսակցության, խմբի կամ անհատի:

ՔԴԵԴ-ը Հայաստանում ստեղծված առաջին քաղաքական դպրոցն է և գործում է արդեն 18 տարի:
PRACTICING DEMOCRATIC CITIZENSHIP: FIRST TIME VOTERS

ELECTION SIMULATIONS
In the framework of the EU funded “Elections4All-2021 - Domestic Observations and Citizens Empowerment by Civil Society” project Yerevan School of Political Studies organized Election Simulations in 50 schools of Armenia.

Series of events were conducted within the framework of “Practicing Democratic Citizenship: First Time Voters” awareness raising initiative aiming to inform young generation on electoral systems, the rights and obligations of voters, functions of state institutions, culture of debates, voting procedures. The project bridges the gap between theory and practice by giving high schools’ pupils an opportunity to experience the electoral process for the first time in their schools.

The Election Simulations were held from September till December 2021.

The project involved over 8500 high school pupils from all regions of the Republic of Armenia.
PRACTICING DEMOCRATIC CITIZENSHIP: FIRST TIME VOTERS - TRAINERS TRAINING
In the framework of the EU funded “Elections4All-2021 - Domestic Observations and Citizens Empowerment by Civil Society” project Yerevan School of Political Studies organizes trainings of educators as well as voting simulation games in 50 schools of Armenia.

The training of trainers took place on 17-18 September 2021 in Tsaghkadzor, Armenia.

The event was conducted within the framework of “Practicing Democratic Citizenship: First Time Voters” awareness raising initiative aiming to inform young generation on electoral systems, the rights and obligations of voters, functions of state institutions. The project bridges the gap between theory and practice by giving high schools’ pupils an opportunity to experience the electoral process for the first time in their schools.

During the two-day event 50 representatives from 50 different schools carried out discussions on participatory democracy, education, elections and voting procedures, issues of formulation of civic positions. The group of educators looked into the existing gaps and challenges, as well as underlined the importance of education and large public awareness raising activities in order to empower mature citizens to have direct participation in public life, to get a better understanding of democratic election procedures, their rights and obligations as voters and to promote their ability and readiness to discuss different problems, participate in decision-making, influence civic processes and be responsive.